ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 11/03/2564 ประเภท : XM

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. บริษัท เจริญอักษร โฮลดิ้ง กรุ๊พ จำกัด 78,750,000 26.25
2. THK INVESTMENT COMPANY LIMITED 36,000,000 12.00
3. น.ส. ศิรินันท์ ดารารัตนโรจน์ 27,973,800 9.32
4. นาย สมศักดิ์ ดารารัตนโรจน์ 26,250,000 8.75
5. นาย อมร ดารารัตนโรจน์ 26,250,000 8.75
6. นาย สุรพล ดารารัตนโรจน์ 26,250,000 8.75
7. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 8,034,900 2.68
8. บริษัท ซี เอ็ม เอส โฮลดิ้ง จำกัด 7,111,000 2.37
9. กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล 6,663,900 2.22
10. นาย สุรชัย จิระบุญมา 5,555,555 1.85