ปี :
วันที่ กิจกรรม สถานที่
22 เมษายน 2564 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เวลา 14:00 น. โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร
วันที่ กิจกรรม สถานที่
02 กรกฎาคม 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เวลา 14:00 น. ห้องประชุมชั้น 6 อาคารเจริญอักษร
วันที่ กิจกรรม สถานที่
12 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เวลา 9:00 น. โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร
วันที่ กิจกรรม สถานที่
30 สิงหาคม 2561 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เวลา 10:00 น. ห้องประชุมชั้น 6 อาคารเจริญอักษร
12 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เวลา 9:00 น. โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร
วันที่ กิจกรรม สถานที่
19 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เวลา 9:00 น. โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร