รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ วันที่ 14 มีนาคม 2560

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. บริษัท เจริญอักษร โฮลดิ้ง กรุ๊พ จำกัด 78,750,000 26.25
2. THK INVESTMENT COMPANY LIMITED 41,250,000 13.75
3. นายสมศักดิ์ ดารารัตนโรจน์ 26,250,000 8.75
4. นายสุรพล ดารารัตนโรจน์ 26,250,000 8.75
5. น.ส.ศิรินันท์ ดารารัตนโรจน์ 26,250,000 8.75
6. นายอมร ดารารัตนโรจน์ 26,250,000 8.75
7. นายทวีรัช ปรุงพัฒนสกุล 11,850,000 3.95
8. นายสาธิต วิทยากร โดย บลจ.เดนาลี เพรสทีจ 3,428,700 1.14
9. นายวรรธนะ เจริญนวรัตน์ 3,000,000 1.00
10. นางจารุณี ชินวงศ์วรกุล 2,800,000 0.93
11. กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล 2,437,600 0.81
12. นายเถลิงเกียรติ ภัทรพิสิฐพงศ์ 2,265,100 0.76
13. กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 1,976,200 0.66