ปี :

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
รายงานประจำปี 2563 ของบริษัทฯ และสำเนางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
รายนามและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
รายนามและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่
ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดง ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ
แบบฟอร์มลงทะเบียน (โปรดนำมาแสดงในวันประชุม)
การใช้รหัส QR Code สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2563 และสำเนางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ กิจการของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
แผนที่ของสถานที่จัดประชุม
แจ้งมาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
คำถามจากผู้ถือหุ้นในงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
แผนที่ของสถานที่จัดประชุม
แจ้งมาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
Invitation to the 2017 Annual General Meeting of Shareholders
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559