ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ :
บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหำชน)
ประกอบธุรกิจ :
ผลิตและจำหน่ำยถุงยำงอนำมัยจำกน้ำยำงธรรมชำติและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่ :
1 ถนนเจริญรำษฎร์ แขวงทุ่งดอน เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120
เลขทะเบียนบริษัท :
0107559000257
Home Page :
www.tnrcondom.com
โทรศัพท์ :
0-2210-8888
โทรสาร :
0-2210-8821