นโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน เงื่อนไข และข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงินหรือสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ โดยคณะกรรมการบริษัทอาจจะพิจารณาทบทวน และแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครั้งคราวเพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลประจำปีจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรพอที่จะทำเช่นนั้นได้ และให้รายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในคราวถัดไป โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกำไรสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยนั้น จะอยู่ภายใต้อำนาจการพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยแต่ละบริษัท โดยจะต้องคำนึงถึงผลการดำเนินงาน สภาพคล่อง กระแสเงินสด และสถานะทางการเงิน ตลอดจนแผนการลงทุนของบริษัทย่อยแต่ละบริษัท รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยแต่ละบริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้ เพื่อให้การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยเป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาล มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ เมื่อบริษัทย่อยมีการจ่ายเงินปันผล คณะกรรมการบริษัทย่อยแต่ละบริษัทจะทำการรายงานให้ที่ประชุม คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมคราวถัดไป

วันที่กรรมการมีมติ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่ายเงินปันผล ประเภท เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย รอบผลประกอบการ
24 ก.พ. 2564 10 มี.ค. 2564 21 พ.ค. 2564 เงินปันผล 0.26 บาท 01 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563
26 ก.พ. 2563 10 มี.ค. 2563 08 พ.ค. 2563 เงินปันผล 0.24 บาท 01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562
25 ก.พ. 2562 08 มี.ค. 2562 10 พ.ค. 2562 เงินปันผล 0.20 บาท 01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561
21 ก.พ. 2561 06 มี.ค. 2561 11 พ.ค. 2561 เงินปันผล 0.32 บาท 01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560
24 ก.พ. 2560 09 มี.ค. 2560 19 พ.ค. 2560 เงินปันผล 0.05 บาท 01 ม.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559